Gebruiksvoorwaarden Dataplatform

De gegevens op Dataplatform zijn door iedereen vrij te gebruiken, tenzij de licentievoorwaarden anders vermelden. Bij elke dataset zijn de licentievoorwaarden vermeld. De aanbieder c.q. eigenaar van de data bepaalt de licentievoorwaarden. Dataplatform neemt die over.

De eigenaar van Dataplatform en haar deelnemers:

  • Zijn gerechtigd te publiceren over toepassingen en services die op basis van open data zijn ontwikkeld, zonder toestemming van ontwikkelaars en/of gebruikers;
  • Verwelkomen (door)verwijzingen naar Dataplatform, maar verbieden de verspreiding van onjuiste of misleidende informatie;
  • Doen alles binnen hun mogelijkheden om data(sets) tijdig, correct en volledig beschikbaar te stellen. Data kunnen door de deelnemers c.q. aanbieders echter verzameld en samengesteld zijn voor andere doeleinden dan door de gebruiker gewenst. Onjuistheden in de data kunnen online worden doorgegeven;
  • Aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de beschikbaar gestelde datasets, tenzij hier wederzijdse afspraken over zijn gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd;
  • Behouden zich het recht voor zonder aankondiging vooraf datasets te verwijderen of aan te passen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

Gebruikers die data van Dataplatform toepassen in applicaties en/of diensten mogen niet – impliciet of expliciet – aangeven dat hun applicatie en/of dienst de goedkeuring of steun heeft van (deelnemers aan) Dataplatform, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

Dataplatform nodigt iedereen uit te helpen om Dataplatform beter en waardevoller te maken:

  • Aanbieders van toepassingen en diensten die gebruik maken van Dataplatform wordt gevraagd actief te communiceren over Dataplatform en hun voorbeeld te melden;
  • Gebruikers en aanbieders van data worden gevraagd om onjuistheden in data(sets) door te geven;
  • Belangstellenden wordt gevraagd wensen en suggesties voor Dataplatform, de datasets en toepassingen door te geven.