Geluidsbelasting verkeer en industrie dag Den Haag

Waardering: (36 stemmen)

  • Beschrijving: Bronjaar 2016. De kaarten bieden een weergave van de berekende geluidsbelasting op de gevels van gebouwen. Op alle geluidsgevoelige gebouwen zijn op de gevels rekenpunten op 4 meter hoogte gegenereerd. Op deze rekenpunten is de geluidsbelasting berekend. Daardoor is het geluidsbeeld op stedelijk niveau vrij betrouwbaar. Op basis van de kaarten kunnen echter geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de geluidsbelasting van individuele woningen, met name als het gaat om portiekwoningen, appartementen- en flatgebouwen (gestapelde bouw). Daarvoor is het rekenmodel te grofmazig. De berekende geluidsbelastingen op de gevel zeggen evenmin iets over het niveau binnen in woningen.
  • Viewer: https://arcg.is/Djy8u
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Databestanden

Gezoneerde industrieterreinen zijn industrieterreinen waar zogenaamde grote lawaaimakers gevestigd zijn of toegestaan zijn. Op de kaart zijn van de relevante industriegebieden de 55 dB(A) contouren van het gezoneerde industrieterreinen aangegeven. Het gaat dus niet om de werkelijke geluidbelastingen in 2016.

Aangemaakt op: 27 februari 2018
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Gezoneerde industrieterreinen zijn industrieterreinen waar zogenaamde grote lawaaimakers gevestigd zijn of toegestaan zijn. Op de kaart zijn van de relevante industriegebieden de 55 dB(A) contouren van het gezoneerde industrieterreinen aangegeven. Het gaat dus niet om de werkelijke geluidbelastingen in 2016. Shapefiles.

Aangemaakt op: 27 februari 2018
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Gezoneerde industrieterreinen zijn industrieterreinen waar zogenaamde grote lawaaimakers gevestigd zijn of toegestaan zijn. Op de kaart zijn van de relevante industriegebieden de 55 dB(A) contouren van het gezoneerde industrieterreinen aangegeven. Het gaat dus niet om de werkelijke geluidbelastingen in 2016.

Aangemaakt op: 27 februari 2018
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-11-15T05:49:17.837336
Aangemaakt 2018-02-27T11:44:02.502356
Contact naam Beheerunit open data
Taal Nederlands
Thema natuur-en-milieu
Update frequentie Eens in de 5 jaar