Datasets

FilterActive filter: Milieu | Reset

Labels

Historisch bodembestand Den Haag puntlocaties

3 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Historisch bodembestand van Den Haag. Puntlocaties van adressen van bedrijven. Het Historisch bodem bestand (Hbb) is in de tweede helft van de jaren ‘90 door de gemeenten en provincies opgesteld om een beeld te krijgen van mogelijk vervuilde locaties. Dit is gedaan op basis van archiefonderzoek van onder andere vergunningen, Kamer van Koophandel registraties en luchtfoto’s. Het Hbb is de basis geweest voor programmering van de werkvoorraad. Het Hbb wordt inmiddels niet meer actief gebruikt. Voor actuele informatie zie bodemloket.nl
 • Bron: gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Werkvoorraad voor onderzoek en eventuele sanering van bodemvervuiling.
 • Viewer: https://arcg.is/0TuHvv
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • hbbpunten.zip

  13-08-2019, shape-zip,
 • hbbpunten.kml

  13-08-2019, KML,
 • hbbpunten.xlsx

  13-08-2019, XLSX,
 • hbbpunten.csv

  13-08-2019, CSV,
 • hbbpunten.json

  14-08-2019, GeoJSON,

Luchtkwaliteit Den Haag

40 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Locaties van meetpunten van de gemeente Den Haag en het RIVM, met de jaargemiddelden van de concentraties stikstofdioxide (NO2) in Den Haag.
 • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Beheer openbare ruimte
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: https://arcg.is/1vaiiv
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (17 stemmen)

Bijlagen

 • denhaagluchtkwaliteit.json

  22-10-2019, JSON,
 • denhaagluchtkwaliteit.zip

  22-10-2019, ZIP,
 • denhaagluchtkwaliteit.csv

  22-10-2019, CSV,
 • denhaagluchtkwaliteit.xlsx

  22-10-2019, XLSX,
 • denhaagluchtkwaliteit.html

  22-10-2019, HTML,
 • denhaagluchtkwaliteit.kml

  22-10-2019, KML,

Geluidszonering Industrie

5 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Rondom industrieterreinen waar zich één of meer bedrijven kunnen vestigen bedoeld in art. 41 van de Wet Geluidhinder dient een geluidszone te worden vastgesteld. De grens van het industrieterrein en de zonegrens hebben een juridische status die zijn vastgelegd in het betreffende bestemmingsplan. In de zone gelden restricties voor woningbouw. De bedrijven mogen tezamen niet meer dan 50 dB(A) op de zonegrens produceren.
Aan de ligging van de zones kunnen geen juridische rechten ontleend worden. Raadpleeg het bestemmingsplan in voorkomende gevallen.

De zone is een aandachtsgebied waar speciale regels gelden met betrekking tot de geluidsbelasting op de zonegrens en woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Geluidszonering industrie

  20-12-2018, WMS,
 • Anders_Inspire_WFS:GeluidBedrijvenTerreinen

  20-12-2018, WFS,

Luchtkwaliteit langs wegen 2012 (Monitoringsronde 2013)

2 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, dat van kracht is sinds 1 augustus 2009, bevat een pakket aan maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen waarover binnen de looptijd van het NSL een besluit wordt genomen. Vanaf 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van het NSL. Daarin wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten die zijn opgenomen in het NSL, bijgehouden. Ten behoeve van deze monitoring worden berekeningen uitgevoerd met de Monitoringstool. Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden getroffen. De grenswaarde voor NO2 (stikstofdioxide) is 40 ug/m3, en deze moet in 2015 zijn bereikt op NSL toetspunten. De grenswaarden voor PM10 zijn 40 ug/m3 jaargemiddeld en een daggemiddelde van 50 ug/m3, die echter overeenkomt met 32,5 ug/m3 jaargemiddeld. De fijn stof grenswaarde moet in 2011 zijn bereikt.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • NO2 - 2012 - 2

  20-12-2018, WMS,
 • PM10 - 2012 - 2

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_luchtkwaliteit_WFS:Concentraties_in_2012

  20-12-2018, WFS,

Milieu- en energiebesparing inwoners Utrecht

41 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt manier waarop Utrechtse bewoners bijdragen aan milieu- en energiebesparing op totaal- en wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:

Vaak of soms energie spaart door:

 • verwarming op een lagere temperatuur te zetten;
 • lopend of op de fiets te gaan;
 • opladers meteen na opladen uit het stopcontact te halen;
 • afval te scheiden;
 • apparaten niet op standby te laten staan;
 • de wasmachine op lagere temperatuur te zetten;
 • de bandenspanning van de auto regelmatig te controleren;
 • fairtrade en biologische producten te kopen;
 • geen of minder vlees te eten;
 • geen of minder vliegreizen te maken.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Waardering: (41 stemmen)

Bijlagen

 • Besparing energie milieu

  22-02-2016, URL,

Wegen gebruikt voor het bepalen van Luchtkwaliteit langs wegen 2009 - overig

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze wegen zijn gebruikt in de NSL-monitor. Voor deze wegen is de luchtkwaliteit bepaald. Deze gegevens zijn te vinden in LUCHT_NSL_J2010_R2009

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Wegvakken overig 2009

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_luchtkwaliteit_WFS:Wegvakken_overig_2009

  20-12-2018, WFS,

Geluidsbelastingskaarten Schiedam

24 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: De vastgestelde geluidsbelastingkaarten van Schiedam.
 • Grondslag: Artikel 11.6 van de Wet milieubeheer.
 • Doel: Inzicht geven in de geluidsbelasting (etmaal- en nachtwaarde) ten gevolge van wegen, spoorwegen, industrie en luchtvaart.
 • Beperkingen: Geen, de gegevens zijn openbaar.
 • Mogelijkheden:
  • Er zijn 10 bestanden met visualisaties (2 per onderwerp; Lden/Lnight of etmaal/nacht): geluidsbelasting wegverkeer, geluidsbelasting spoorverkeer, geluidsbelasting industrie, geluidsbelasting luchtvaart en de gecumuleerde geluidsbelasting.
  • Er is een ZIP archief met een shapefile met de gegevens uit deze visualisaties. Dit is de officiële bron. In het archief ook een bestand met SHA checksums.
  • Er is een (Geo)JSON bestand uit een conversie van de shapefile.
  • Er zijn twee aanvullende visualisaties voor Scheepvaartverkeer. De gegevens hiervoor zitten niet in de shapefile en zijn geen onderdeel van de vastgestelde set.

In de shapefile en het GeoJSON bestand is de volgende naamgeving voor de attributen gehanteerd:

RL = railverkeerlawaai, LL = luchtvaartlawaai, IL = industrielawaai, VL = wegverkeerslawaai, CUM = cumulatief,

DN = etmaal, NT = nacht

Waardering: (43 stemmen)

Bijlagen

 • Luchtverkeer Lnight

  20-11-2017, PDF,
 • Wegverkeer Lden

  20-11-2017, PDF,
 • Wegverkeer Lnight

  20-11-2017, PDF,
 • Railverkeer Lden

  20-11-2017, PDF,
 • Railverkeer Lnight

  20-11-2017, PDF,
 • Industrie etmaal

  20-11-2017, PDF,
 • Industrie nacht

  20-11-2017, PDF,
 • Luchtverkeer Lden

  20-11-2017, PDF,
 • Cumulatief Lden

  20-11-2017, PDF,
 • Cumulatief Lnight

  20-11-2017, PDF,
 • Scheepvaartverkeer Lnight

  24-04-2018, PDF,
 • Geluidsbelasting Schiedam (checksums)

  13-12-2017, TXT,
 • Geluidsbelasting Schiedam

  13-12-2017, JSON,
 • Geluidsbelasting Schiedam (shapefile)

  13-12-2017, ZIP,
 • Scheepvaartverkeer Lden

  24-04-2018, PDF,

Wegen gebruikt voor het bepalen van Luchtkwaliteit langs wegen 2013

1 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze wegen zijn gebruikt in de NSL-monitor. Voor deze wegen is de luchtkwaliteit bepaald. Deze gegevens zijn te vinden in LUCHT_NSL_J2014_R2013

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Wegvakken 2013

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_luchtkwaliteit_WFS:Wegvakken_2013

  20-12-2018, WFS,

Geluidsmeting Provinciale Wegen Zuid-Holland

73 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze dataset bevat meetgegevens van geluidsmetingen op provinciale wegen in Zuid-Holland. Binnen de dataset is ook de metadata te vinden, met de beschrijving van de omstandigheden waarin is gemeten. De metingen zijn uitgevoerd in 2015. De dataset kan gebruikt worden om kennis te vergaren over slijtage van asfalt, of om inzicht te krijgen in het geluid van provinciale wegen.

Waardering: (55 stemmen)

Bijlagen

 • Geluidsmeting N447 Voorschoten 2015

  12-09-2016, XLSX,
 • Geluidsmeting N440 Wassenaar 2015

  12-09-2016, XLSX,
 • Geluidsmeting N222 Naaldwijk 2015

  12-09-2016, XLSX,
 • Geluidsmeting N218 Spijkenisse_1 2015

  12-09-2016, XLSX,
 • Geluidsmeting N218 Spijkenisse_2 2015

  12-09-2016, XLSX,
 • Geluidsmeting N211 Monster 2015

  12-09-2016, XLSX,
 • Geluidsmeting N492 Poortugaal 2015

  12-09-2016, XLSX,
 • Geluidsmeting N209 Bleiswijk 2015

  12-09-2016, XLSX,
 • Geluidsmeting N20 Noordwijkerhout Katwijk 2015

  12-09-2016, XLSX,

Historisch bodembestand Den Haag vlaklocaties

2 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Historisch bodembestand van Den Haag. Locaties van percelen met mogelijke bodemverontreiniging. Het Historisch bodem bestand (Hbb) is in de tweede helft van de jaren ‘90 door de gemeenten en provincies opgesteld om een beeld te krijgen van mogelijk vervuilde locaties. Dit is gedaan op basis van archiefonderzoek van onder andere vergunningen, Kamer van Koophandel registraties en luchtfoto’s. Het Hbb is de basis geweest voor programmering van de werkvoorraad. Het Hbb wordt inmiddels niet meer actief gebruikt. Voor actuele informatie zie bodemloket.nl
 • Bron: gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Werkvoorraad voor onderzoek en eventuele sanering van bodemvervuiling.
 • Viewer: https://arcg.is/0TuHvv
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • hbbvlakken.zip

  13-08-2019, ZIP,
 • hbbvlakken.kml

  13-08-2019, KML,
 • hbbvlakken.json

  14-08-2019, JSON,

Zonnepanelen 2011-2015

30 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Zonnepanelen in Utrecht in de jaren 2011 tm 2015. Hier vind je meer informatie over zonne-energie op de website van gemeente Utrecht:

Waardering: (36 stemmen)

Bijlagen

 • Zonnepanelen CSV

  12-01-2017, CSV,
 • Zonnepanelen

  12-01-2017, XLSX,

Wegen gebruikt voor het bepalen van Luchtkwaliteit langs wegen 2015

3 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze wegen zijn gebruikt in de NSL-monitor. Voor deze wegen is de luchtkwaliteit bepaald. Deze gegevens zijn te vinden in MR2016_RJ2015

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Wegvakken 2015

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_luchtkwaliteit_WFS:Wegvakken_2015

  20-12-2018, WFS,

Bodemgebruik

24 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Bodemgebruik in Utrecht in de jaren 2010 en 2012.

Waardering: (37 stemmen)

Bijlagen

 • Bodemgebruik

  18-01-2017, XLSX,
 • Bodemgebruik

  18-01-2017, CSV,

Milieu energie sparen zonnepanelen

6 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Milieu energie sparen zonnepanelen afkomstig uit het Duurzaamheidsverslag 2017, uitgevoerd door afdeling Onderzoek van gemeente Utrecht. Hier vind je de rapportage:

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Milieu energie sparen zonnepanelen

  19-12-2018, XLS,

Bewonerspanel energie

18 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt resultaten van het Utrechtse bewonerspanel over energie in oktober 2015. Hier vind je de rapportage in PDF formaat:

Hier vind je meer informatie over het bewonerspanel Utrecht:

Waardering: (41 stemmen)

Bijlagen

 • Bewonerspanel cultuurbeleving

  07-12-2016, XLS,